Δικαιώματα ανά Κατηγορία Διπλώματος

Οχήματα_7

Δικαιώματα Οδήγησης  ανά κατηγορία  διπλώματος |  ( – Τι  όχημα μπορείτε να οδηγείτε με το δίπλωμά σας;)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ

ΟΧΗΜΑ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΜ

16 Ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα με κυβισμό κινητήρα ≤  50 cm³, εάν η διάταξη πρόωσής του περιλαμβάνει κινητήρα εσωτερικής καύσης PI (επιβαλλόμενης ανάφλεξης), μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και μέγιστη συνεχή ονομαστική ή καθαρή ισχύ ≤ 4000 W 1. Οδηγείται με Κατηγορία Β, εφόσον πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις:i. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη,ii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.2. Οδηγείται με Κατηγορία Α1 ή Α2 ή Α3. Δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης για την οδήγηση μοτοποδηλάτων με μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 χλμ. ανά ώρα.
Τρίκυκλο μοτοποδήλατο με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm³, εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει κινητήρα εσωτερικής καύσης PI (επιβαλλόμενης ανάφλεξης) ή κυβισμό κινητήρα ≤ 500 cm³ εάν περιλαμβάνει κινητήρα εσωτερικής καύσης CI (ανάφλεξης με συμπίεση), μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h, μέγιστη συνεχή ονομαστική ή καθαρή ισχύ ≤ 4 000 W, μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 270 kg και έως δύο (2) θέσεις καθίσματος (συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού)
Ελαφρό τετράκυκλο με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h, μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 425 kg, κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm³, εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει κινητήρα εσωτερικής καύσης PI (επιβαλλόμενης ανάφλεξης) ή κυβισμό κινητήρα ≤ 500 cm³ εάν περιλαμβάνει κινητήρα εσωτερικής καύσης CI (ανάφλεξης με συμπίεση) και έως δύο (2) θέσεις καθίσματος (συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού)
Α1

18

Μοτοσικλέτα μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg 1. Οδηγείται με Κατηγορία Β, εφόσον πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις:
i. κατοχής της Κατηγορίας ΑΜ πάνω από τέσσερα (4) έτη,
ii. κατοχής της Κατηγορίας Β πάνω από (4) έτη,
iii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.
2. Οδηγείται με Κατηγορία Α2 ή Α3. Δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης για την οδήγηση μοτοποδηλάτων με μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 km/h
Μηχανοκίνητο τρίκυκλο, του οποίου η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW Οδηγείται με κατηγορία Β, εφόσον η Κατηγορία Β έχει χορηγηθεί έως 18-01-2013
Α2 20 Μοτοσικλέτα μέγιστης ισχύος 35 kW και με λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχεται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας Οδηγείται με Κατηγορία Α2
Α 24 ή 22 εφόσον κατέχει 2 έτη την Κατηγορία Α2 Μοτοσικλέτα
Μηχανοκίνητο τρίκυκλο η ισχύς του οποίου υπερβαίνει τα 15 kW Οδηγείται με Κατηγορία Β, εφόσον η Κατηγορία Β έχει χορηγηθεί έως 18-01-2013
Β1 18 Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, με μάζα σε κατάσταση έτοιμου προς κυκλοφορία ≤ 450 kg για μεταφορά επιβατών ή ≤ 600 kg για μεταφορά εμπορευμάτων 1. Οδηγείται με Κατηγορία Β2. Η Κατηγορία Β1 δεν χορηγείται στην Ελλάδα, καταχωρείται στο έντυπο της ελληνικής άδειας οδήγησης μόνο σε περίπτωση ανταλλαγής
Β 18

 

17
(οδήγηση με συνοδό)

Αυτοκίνητο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg για τη μεταφορά έως οκτώ (8) επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Επιτρέπεται να συνδυάζεται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg Σε ενδιαφερόμενο που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία, παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 και της υ.α. Δ30/A3/347507/2021
Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg
Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, με μάζα σε κατάσταση έτοιμου προς κυκλοφορία ≤ 450 kg για μεταφορά επιβατών ή ≤ 600 kg για μεταφορά εμπορευμάτων
Β με κωδικό 96 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 750 kg και η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού κυμαίνεται από 3.500 kg έως 4.250 kg
ΒΕ 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έως 3.500 kg Οδηγείται με Κατηγορία C1E ή CE ή D1E ή DE
Β με κωδικό 121 27 Μοτοσικλέτα ή μηχανοκίνητο τρίκυκλο κατηγορίας Α1, υπό την προυπόθεση κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη και υποχρεωτικής πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) μαθημάτων
C1 18 Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα η οποία υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι μικρότερη ή ίση των 7.500 kg, για τη μεταφορά έως οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται να συνδυάζεται με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έως 750 kg Οδηγείται με Κατηγορία C
C1E 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C1 με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg και υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg Οδηγείται με Κατηγορία CE
Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg και υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg
C 21 Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg για τη μεταφορά έως οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται να συνδυάζεται με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έως 750 kg
ή 18 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)
CE 21 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg
ή 18 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)
D1 21 Αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο) για τη μεταφορά μέχρι δέκα έξι (16) επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους οκτώ (8) m. Επιτρέπεται να συνδυάζεται με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έως 750 kg Οδηγείται με Κατηγορία D
D1E 21 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας D1 με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg Οδηγείται με Κατηγορία DE
D 24 Αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο) για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται να συνδυάζεται με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έως 750 kg
ή 21 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)
DE 24
ή 21 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)
Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας D με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έως 750 kg Οδηγείται με Κατηγορία CE εφόσον ο οδηγός έχει στην κατοχή του και Κατηγορία D

 

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™