Ειδικές Άδειες Οδήγησης

 • Άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων [εθνικών ή διεθνών μεταφορών]
 • Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών [εθνικών ή διεθνών μεταφορών]
 • Ειδική Άδεια ταξί
 • Άδεια ταχύπλοου

Άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων & Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών

Αρμόδια Υπηρεσία
Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου ή όταν πρόκειται για εταιρία της έδρας αυτής.

Προϋποθέσεις

A. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας
O ενδιαφερόμενος το αποκτά με την παρακάτω διαδικασία:

 • Φοίτηση σε σχολή επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ).
 • [Οι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτων Σχολών Νομικών, Οικονομικών επιστημών, Πολυτεχνείου ή ανάλογων Σχολών ανώτερης εκπαίδευσης δύνανται να απαλλαγούν από τις εξετάσεις. Πάντως απαλλάσσονται της φοίτησης]
 • Η διάρκεια της φοίτησης ανέρχεται σε 100 ώρες διδασκαλίας για την απόκτηση πιστοποιητικού εθνικών μεταφορών ή 120 για εθνικές και διεθνείς για κάθε μία από τις κατηγορίες, εμπορευμάτων – επιβατών.
 • Όσοι κατέχουν πιστοποιητικό Εθνικών μεταφορών παίρνουν και το Διεθνών με 20 ώρες για κάθε κατηγορία, εμπορευμάτων – επιβατών.
 • Γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (γίνονται 4 φορές τον χρόνο, Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο). Η συμμετοχή του ενδιαφερομένου στις εξετάσεις κανονίζεται από την σχολή στην οποία φοίτησε.
 • Παραλαβή πιστοποιητικού. Μετά από επιτυχία στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (βλέπε παραπάνω), το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, το οποίο μπορεί να είναι Εθνικών Μεταφορών μόνο ή Εθνικών και Διεθνών. Δεν μπορεί κάποιος να έχει πιστοποιητικό Διεθνών Μεταφορών χωρίς να κατέχει Εθνικών. Διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος που δεν κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, αλλά πληροί τις επόμενες δύο προϋποθέσεις, μπορεί να ορίσει άλλο άτομο για να διευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, το οποίο να πληρεί την προϋπόθεση της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής ικανότητας.
 • Αξιοπιστία που αποδεικνύεται από τα εξής:

  • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τύπου Β (καταθέτει σχετική αίτηση στην Εισαγγελία του τόπου κατοικίας του).
  • Βεβαίωση περί μη πτώχευσης, την οποία αποκτά μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στο Πρωτοδικείο της κατοικίας του.

  Οικονομική Επιφάνεια που αποδεικνύεται με βεβαίωση πιστωτικού φορέα (Τράπεζας κ.λπ.), ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 3000 ecu. (περίπου 1.000.000 δρχ.), ανά όχημα ή 150 ανά τόννο μικτού βάρους των αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί.

  Όταν πρόκειται για εταιρία (Α.Ε., ΕΠΕ) Απαιτείται η εταιρία να έχει την οικονομική επιφάνεια και ένα τουλάχιστον άτομο που διευθύνει τις δραστηριότητές της να έχει την προϋπόθεση της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής ικανότητας,. Τα υπόλοιπα άτομα αρκεί να έχουν μόνο την αξιοπιστία. Στην περίπτωση της ΙΜΕ πρέπει όλα τα μέλη της να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

  Δικαιολογητικά

  • Αίτηση.
  • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.
  • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τύπου Β.
  • Βεβαίωση περί μη Πτωχεύσεως.
  • Βεβαίωση Τράπεζας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1955/86.

  Διαδικασία
  Εφόσον ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία (βλέπε παραπάνω).

  Διάρκεια
  Μετά από επιτυχείς εξετάσεις, ένας (1) μήνας για την χορήγηση του «Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας». Την ίδια μέρα η παραλαβή της άδειας οδικού μεταφορέα από την αρμόδια υπηρεσία με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 3109/03, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν 3446/05 για να χορηγηθεί ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ., απαιτείται ο υποψήφιος:

  1. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν 1256/1982 ( ΦΕΚ 65 Α΄ ) όπως ισχύει κάθε φορά.
  2. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.
  3. Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας, με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
  4. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν 3109/03, δηλαδή για συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

   Εάν η άδεια οδήγησης είναι επαγγελματική, τότε απαιτούνται:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
  2. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
  3. Δύο ( 2 ) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
  4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
  5. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

  6. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

  Εάν η άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική, τότε χρειάζονται επιπλέον:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
  2. Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου.
  3. Παράβολο 6,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
  4. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, ( γ ) το βιβλιάριο ασθενείας, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις ( γενική αίματος – σάκχαρο, ουρία –, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ] ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση.
  5. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
  6. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
  7. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ για το βιβλίο μηχανολογίας.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοτυπία αυτού.
  3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
  4. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ. Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από την λήξη της ισχύος της, το παράβολο είναι πενταπλάσιο, δηλαδή 150,00 ΕΥΡΩ.
  5. Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.
  6. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
  7. Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
  Εφόσον η ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ) είναι σε ισχύ, τότε απαιτούνται:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοτυπία αυτού.
  3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
  4. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
  5. Ειδική άδεια οδήγησης ΤΑΧΙ και φωτοτυπία αυτής.
  6. Δύο ( 2 ) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

  Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

  Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™