Διπλώματα Οδήγησης Μοτοσικλέτας AM, A1, A2, A

Κατηγορία Α1 Χωρίς Εξετάσεις

Εφόσον έχετε την κατηγορία Β µε τον εθνικό κωδικό αριθμό “121″, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, µόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη,
ii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών,
iii. υποχρεωτικής πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) μαθημάτων.

Κατηγορία Α1:
α) Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 κιλοβάτ (kW) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 κιλοβάτ ανά χιλιόγραμμο (kW/kg) και,
β) Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 κιλοβάτ (kW)

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία Α1

Κατηγορία Α1:
Δικαίωμα οδήγησης για: α) Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 κιλοβάτ (kW) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 κιλοβάτ ανά χιλιόγραμμο (kW/kg) και,
β) Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 κιλοβάτ (kW)
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία ΑΜ | Με και Χωρίς Δίπλωμα

Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα,
Η κατηγορία έχει πλέον δύο υποκατηγορίες:
α) Ειδικά για την οδήγηση των μοτοποδηλάτων µε μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 χλµ. ανά
ώρα, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης.
β) Κατηγορία ΑΜ με ανώτατη ταχύτητα 45km/h για την οποία απαιτούνται εκπαίδευση και εξετάσεις
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία A2

Κατηγορία Α2: Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη..

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία A

Κατηγορία Α: Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία D

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία BE

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία CE

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία DE

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία αρθρωτά, η λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™