ΣΕΣΟ (Point System)

seso_II

Τι είναι το ΣΕΣΟ και που αποσκοπεί;

To Σ.E.Σ.Ο. (Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών) ή point system είναι ένα μηχανογραφικό σύστημα το οποίο ελέγχει και παρακολουθεί την οδηγητική συμπεριφορά οδηγών οι οποίοι κατέχουν άδεια και εφόσον η άδεια αυτή έχει εκδοθεί από ελληνική ή ξένη αρχή και ισχύει στην Ελλάδα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από τα Αστυνομικά όργανα και από οποιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία έχει εκχωρηθεί με νόμο η αρμοδιότητα εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Στο ΣΕΣΟ εντάσσονται οι παραβάσεις άρθρων του ΚΟΚ, όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα του άρθρου 2 της οικ. 21504/2601/07 (ΦΕΚ 623 Β/25-4-2007) απόφασης, με τους αντίστοιχους, για κάθε παράβαση, βαθμούς ποινής.

Για να δείτε τις τυχόν παραβάσεις σας και τους βαθμούς ποινής  κλικάρετε εδώ: 

https://seso.services.gov.gr


 Πίνακας Ποινών:

SESO_1

Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.  το αρμόδιο όργανο που τις βεβαιώνει βαθμολογεί όλες τις παραβάσεις.

  • Η άδεια οδήγησης αφαιρείται,  με τη συμπλήρωση στο μητρώο του παραβάτη−οδηγού είκοσι πέντε (25) βαθμών (εντός 3 ετών ή 2 ετών για οδηγούς οχημάτων δημοσίας χρήσης)
  • Η άδεια οδήγησης αφαιρείται, επίσης, ανεξαρτήτως συμπλήρωσης των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής, όταν ο παραβάτης−οδηγός διαπράξει για δεύτερη φορά την ίδια παράβαση εντός διαστήματος ενός (1) έτους.

Οι παραβάσεις αυτές είναι οι παρακάτω έξι (6):

α. του άρθρου 4/παρ. 11 (μόνο των πινακίδων Ρ−1 και Ρ−2),

β. του άρθρου 6/παρ. 1/ περ. β’, ε’, η’, ι’,

γ. του άρθρου 12/παρ. 8,

δ. του άρθρου 27,

ε. του άρθρου 29/ παρ. 2,

στ. του άρθρου 42 ή του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 43500/5691/2002 (ΦΕΚ 1055/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, οι οποίες λογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως η αυτή παράβαση

Κάθε παράβαση του Κ.Ο.Κ., που είναι καταχωρισμένη στο μητρώο του παραβάτη−οδηγού,  μαζί με τους βαθμούς που αντιστοιχούν σ΄ αυτή, διαγράφεται μόλις συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συμπληρωθεί το όριο των 25 βαθμών. Ειδικά οι παραβάσεις, που διαπράττονται από οδηγό, όταν αυτός οδηγεί όχημα δημόσιας χρήσης, διαγράφονται μόλις συμπληρωθεί διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο βαθμών ποινής.

troxonomos

Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε με το Σ.Ε.Σ.Ο.

Η άδεια οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, που αφαιρείται ή παύει να ισχύει κατ΄ εφαρμoγή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επαναχορηγείται στον κάτοχό της, εφόσον αυτός παρακολουθήσει τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του ελάχιστου αριθμού των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης από την ύλη του εγχειριδίου του Υ.Μ.Ε. “Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων”, που έχει καθορισθεί για τους υποψήφιους οδηγούς αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής σχετικά με τις παραβάσεις που υπέπεσε και εξετασθεί θεωρητικά και πρακτικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών, ανεξάρτητα από το αν ο οδηγός έχει άδεια οδήγησης και άλλης κατηγορίας.

Η θεωρητική εξέταση γίνεται στο ερωτηματολόγιο 1 (Γενικών γνώσεων υποψήφιων οδηγών), ενώ η πρακτική εξέταση σύμφωνα με την ανώτερη κατηγορία κατοχής

Δικαίωμα συμμετοχής, για επανεξέταση, έχει ο ενδιαφερόμενος μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

Αν ο ίδιος παραβάτης−οδηγός συμπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής εντός πενταετίας από την επαναχορήγηση της άδειας οδήγησης, αυτή αφαιρείται, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας, και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1 αποκτά μετά την πάροδο διαστήματος ενός (1) έτους.

Αν ο ίδιος παραβάτης−οδηγός συμπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής εντός πενταετίας από την κατά το προηγούμενο εδάφιο επαναχορήγησή της, αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1 μετά την πάροδο διαστήματος δύο (2) ετών.

Η πάροδος του αυτού διαστήματος απαιτείται για κάθε πλέον συμμετοχή στις προαναφερόμενες εξετάσεις, για κάθε νέα αφαίρεση της άδειας οδήγησης εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός πενταετίας από την εκάστοτε προηγούμενη επαναχορήγησή της. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερα του ενός έγγραφα αφαίρεσης άδειας οδήγησης για τον ίδιο οδηγό, τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί, ο παραβάτης− οδηγός έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κατά την προηγούμενη παράγραφο διαδικασία επανεξέτασης, αφού παρέλθει χρονικό διάστημα από την επίδοση ίσο με:

  • 1,5 έτη για δύο αφαιρετήρια,
  • 3,5 έτη για τρία αφαιρετήρια,
  • 5,5 έτη για τέσσερα αφαιρετήρια, κ.ο.κ.

Σε περίπτωση, που κάτοχος άδειας οδήγησης, η οποία αφαιρέθηκε κατ’ εφαρμογή του Σ.Ε.Σ.Ο., δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κατέχει ορισμένες από τις κατηγορίες τις οποίες είχε, εκδίδεται απόφαση ανάκλησης των κατηγοριών αυτών.

Εάν, σε μεταγενέστερο χρόνο, ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να του επαναχορηγηθούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες, υποβάλλεται σε εκ νέου θεωρητική και πρακτική εξέταση.

#ΣΕΣΟ, #point system, #seso

 

 

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™