Δίπλωμα Οδήγησης για ΑμεΑ

Η οδήγηση δεν είναι προνόμιο για λίγους! Αποτελεί δικαίωμα όλων!

Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) επουδενί δε στερούνται αυτού του δικαιώματος. Οι προϋποθέσεις ανά κατηγορία περιγράφονται παρακάτω:

amea.jpg

NOMOΘΕΣΙΑ:

Τον Ιούνιο του 1995, εγκαινιάστηκε η νέα Υπηρεσία του Κρατικού Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.), το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ, που αποτελεί το πρώτο Κρατικό Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης, για οδηγούς ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρίες). Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. μέσω της ενεργοποίησης Κοινοτικού Προγράμματος συγκροτήθηκε εξοπλίστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα των χωρών μελών της Ε.Ε. προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα.
Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. είναι Κρατική Υπηρεσία και συμβάλλει στην αυτόνομη διαβίωση των ΑμεΑ και κατά συνέπεια οδηγεί στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου οδηγού ΑμεΑ είναι ουσιαστική, σύντομη και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προωθώντας την Κοινωνική του επανένταξη σε συνάρτηση με την αυτόνομη-ασφαλή οδήγηση. Μέχρι σήμερα έχουν αξιολογηθεί στο Κέντρο περίπου 500 νέοι οδηγοί ΑμεΑ με Κινητικά ελλείμματα.
Σήμερα το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του, αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, παρέχει χωρίς οικονομική επιβαρύνσεις τις παρακάτω υπηρεσίες σε υποψηφίους οδηγούς ΑμεΑ και οδηγούς ΑμεΑ με Κινητικά προβλήματα:
Εκτίμηση της ικανότητας τους για οδήγηση, προκειμένου να γίνουν ικανοί-ασφαλείς οδηγοί με την βοήθεια τεχνικών βοηθημάτων και διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση.
Υποδεικνύει τα ειδικά Τεχνικά Βοηθητικά μέσα και τις διασκευές των αυτοκινήτων τους, που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να οδηγούν με ασφάλεια και άνεση.
Χορηγεί στους υποψήφιους οδηγούς ΑμεΑ και τους οδηγούς ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα έγκυρη έγγραφη γνωμοδότηση, περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησης τους, η οποία λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ), της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 47919/5195/2003 (ΦΕΚ 1205 Β΄/26-8-2003 « προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 2000/56 /ΕΚ Επιτροπής της 14-9-2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης») που αντικατέστησε το άρθρο 1 του ΠΔ309/1999 τέθηκε μεταξύ άλλων και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ “ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫ ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ” που μεταξύ άλλων παθήσεων (οφθαλμολογικών, ωτορινολαρυγγολογικών, ψυχοδιανοητικών κλπ) αναφέρεται και σε ορθοπεδικές παθήσεις και κινητικά προβλήματα που καθιστούν ανέφικτη ή προβληματική την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας οδήγησης.

Επίσης αναφέρονται και συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να επέμβει ο «Ηνίοχος» με συγκεκριμένες γνωματεύσεις προς την Δ.Ι.Ε προκειμένου σε αμφισβητούμενες από ιατροτεχνική άποψη περιπτώσεις να καταστεί δυνατή η χορήγηση ή η ανανέωση της άδειας.
Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 “ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ” του Παραρτήματος ΙΙΙ΄ του άρθρου 4 της ΚΥΑ 47919/5195/6-8-2003των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών “Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τη οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την άδεια οδήγησης”, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1205/Β/26-8-2003, περιγράφονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να πάρουν άδεια οδήγησης τα άτομα με κινητικά προβλήματα, ακρωτηριασμένα μέλη κλπ, περιγράφεται ο ακριβής ρόλος του Ιδρύματος Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος και η διαδικασία για την χορήγηση της άδειας.

Εντελώς συνοπτικά ο υποψήφιος αυτών των ειδικών κατηγοριών υφίσταται πρακτικές εξετάσεις σε ειδικά διασκευασμένο όχημα και στη συνέχεια παραπέμπεται στο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος για να εφοδιασθεί με ιατρική γνωμάτευση που αφορά την δυνατότητά του προς οδήγηση και η οποία τίθεται υπό την κρίση της αρμόδιας ΔΙΕ. Για την λήψη αυτής της βεβαίωσης ο υποψήφιος υποβάλλει:
● ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ/Ε.Ι.Α.Α , και τεκμηριώνεται με την έκδοση του γραμματίου είσπραξης
● ιατρικό πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης (παθολόγου οφθαλμιάτρου) και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση σχετική με την πάθηση.
● δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρεται η μη υποβολή σε άλλη σχετική υπηρεσία αίτησης το τελευταίο τρέχον έτος.
● αίτηση αξιολόγησης στο Κέντρο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος και δύο φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
● φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας
● επίδειξη του θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας
● παραπεμπτικό ΔΙΕ (όταν παραπέμπεται από την ΔΙΕ) που αποστέλλεται υπηρεσιακά
● φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αν υπάρχει άδεια)
Σημειώνεται ότι ακόμη και σε περίπτωση που η χορηγούμενη από το Κέντρο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος βεβαίωση είναι θετική ως προς την ικανότητα οδήγησης , δεν λαμβάνεται υπόψη αν αφορά είδος κινητικής αναπηρίας που από την υπόψη ΚΥΑ μνημονεύεται σαν απαγορευτικό για την έκδοση άδειας οδήγησης. Το ίδιο ισχύει αν η βεβαίωση με το παραπάνω περιεχόμενο έχει εκδοθεί αντί του το Κέντρου Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος, από άλλο εξουσιοδοτημένο ως ισότιμο προς την ΔΙΕ όργανο. Επίσης τέτοιες βεβαιώσεις δεν ισχύουν αν κατατίθενται για χρήση μετά από πάροδο εξαμήνου από την έκδοσή τους.

Τηλέφωνο  του Κέντρου “ΗΝΙΟΧΟΣ” 2132015284 | Τηλ Κέντρο:  2132015110 | Fax.: 2132015348

Το κέντρο στεγάζεται: Θεολόγου Σπύρου 1 & Λεωφόρος Φυλής, 8η Στάση, Ίλιον, 13122,  Αθήνα

Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ΚΥΑ 47919/5195/6-8-2003.Ιστορική αναδρομή στο νομοθετικό πλαίσιο:

ΠΔ.309/1999 (ΦΕΚ 283Α/20-12-99) «Τροποποίηση του ΠΔ.19/1995, όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ.155/1996 και το ΠΔ.181/1998 Άρθρο 1

Το Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 19/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 155/1996 και τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις β΄ και δ΄ του άρθρου 4 του Π.Δ.181/1998 τροποποιείται ως εξής:
«α. Το εδάφιο θ΄ και ι΄ της παραγράφου 2. ΑΚΟΗ (ΑΥΤΙΑ, ΜΥΤΗ, ΛΑΡΥΓΓΑΣ) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται ν΄ αποκτούν οι κωφάλαλοι άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α ή Β ή των υποκατηγοριών Α1 ή Β1 με τις εξής επί πλέον προϋποθέσεις:

αα. Η ιατρική εξέταση για την απόκτηση της άδειας οδήγησης, διενεργείται από την Δ.Ι.Ε., η οποία καθορίζει και το χρόνο ισχύος της άδειας.

ββ. Προηγείται εξέταση των κωφαλάλων σε ιατροψυχολογικό κέντρο, στο οποίο θα προσδιορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης τους, που πάντα πρέπει να ξεπερνά τα 105 WAIS. Η άδεια χορηγείται εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι παθολογικοί λόγοι».

β. Η παράγραφος 5 στο τέλος της ενότητας «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ» του κεφαλαίου Γ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ», η οποία προσετέθη με την παρ.δ του άρθρου 4 του Π.Δ.181/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα, επιτρέπεται, αντί της εξέτασης από την οικεία Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), να εξεταστούν από Κρατικό Ίδρυμα, το οποίο ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, με προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας.

Κατά την ανωτέρω εξέταση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υποψηφίους οδηγούς και οδηγούς, εκδίδεται «πόρισμα εξέτασης» ικανότητας οδήγησης ανάλογο του «πορίσματος εξέτασης» που εκδίδει η Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.).

Το πόρισμα αυτό υπογράφεται και από εξειδικευμένο ιατρό του Ιδρύματος (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο).

Επιπλέον των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική και η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο».

………………………………………

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™