Αποτελέσματα Εξετάσεων Οδικών Μεταφορών

Αναρτημένα αποτελέσματα εξετάσεων


Εξεταστικές περίοδοι:

 • Α εξεταστική Περίοδος, Μαρτίου 2024
 • Β εξεταστική Περίοδος, Ιουνίου 2024
 • Γ εξεταστική Περίοδος, Οκτωβρίου 2024
 • Δ εξεταστική Περίοδος, Δεκεμβρίου 14 και 15 Δεκεμβρίου 2023

 • Για τα νέα τμήματα εκπαίδευσης και επί πλέον πληροφορίες… Εγγραφή εδώ:


  Όλα όσα πρέπει να ξέρεις:

  Σε κάθε εταιρεία που ιδρύεται με αντικείμενο τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο να θεωρείται υπεύθυνος μεταφορών. Το άτομο αυτό υποχρεούται να διαθέτει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ), προκειμένου στην συνέχεια να λάβει την Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ).

  Το ΠΕΕ παρέχεται μετά τη επιτυχία σε εξετάσεις που διοργανώνονται τέσσερις φορές το χρόνο σε κάθε περιφέρεια της χώρας, αφού παρακολουθηθεί ειδικό σεμινάριο των σχολών Σ.Ε.ΚΑ.Μ. διάρκειας 45 ωρών

  Σ.Ε.ΚΑ.Μ.: Είναι οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

  Η ίδρυση, λειτουργία και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων οδικών μεταφορέων των σχολών Σ.Ε.ΚΑ.Μ. ορίζεται με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου Β/31367/2483/25.05.2007.

  H απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για μεταφορείς θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του μεταφορέα.
  Πιστοποιητικό Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

  Σε κάθε εταιρεία που ιδρύεται με αντικείμενο την μεταφορά επιβατών ή αγαθών εκτός του νομού που εδρεύει η μεταφορική επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον άτομο το οποίο θα θεωρείται ως υπεύθυνος μεταφορών, και ο οποίος πρέπει να διαθέτει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

  Αυτό διακρίνoνταν μέχρι το 2012 σε δύο τύπους: Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών. Σήμερα είναι ενιαίο και παρέχεται ύστερα από επιτυχία σε εξετάσεις που διοργανώνει τέσσερεις φορές το χρόνο η κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να πάρει κανείς μέρος στις εξετάσεις αυτές, προαπαιτείται η παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων διάρκειας 45 ωρών.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στις σχολές Σ.Ε.ΚΑ.Μ:

  (Οι εγγραφές και οι ημερομηνίες καθορίζονται από κάθε περιφέρεια)

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις δυο όψεις.
  • Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
  • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης βάση του Π.Δ. 739/1980
  • Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο : «… στο πρόσωπο μου δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων η επιβατών και ότι έλαβα γνώση του προγράμματος διδασκαλίας …………και αναλαμβάνω την ευθύνη και την υποχρέωση για την συμπλήρωση των απαιτούμενων κατά περίπτωση ωρών διδασκαλίας
  • Διπλότυπο είσπραξης 50 Ευρώ από Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 82859
  • ή

  • Αποδεικτικό χορήγησης και πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) για τα ακόλουθα:
   1. Φορέαs Δημοσίου: Υπουργείο Μεταφορών/Σχολές Οδηγών-ΚΕΘΕΥΟ-ΠΕΙ-ΠΕΕ-ADR
   2. Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις Π.Ε.Ε. Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπ/των
   3. Τύπος Παραβόλου: Συμμετοχή στις εξετάσεις Π.Ε.Ε. π.χ. Αθηνών
  • Σε περίπτωση επανεξέτασης , επέκτασης η μη προσέλευσης στις εξετάσεις εκδίδεται εκ νέου παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και βαρύνει τον υποψήφιο

  ∆ιαφοροποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικών µεταφορέων:

  Από τις 4/12/2011 τέθηκε, ως γνωστόν, σε πλήρη εφαρµογή ο κανονισµός (ΕΚ) 1071/2009. Μεταξύ των (τεσσάρων) προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση οδικών µεταφορέων παραµένει η απόδειξη της επαγγελµατικής επάρκειας τουλάχιστον ενός προσώπου, του καλούµενου ως “διαχειριστή µεταφορών” για κάθε µεταφορική επιχείρηση.
  Προκειµένου για την απόδειξη της επαγγελµατικής επάρκειας και την απασχόληση ως διαχειριστή µεταφορών, είτε στις εµπορευµατικές είτε στις επιβατικές µεταφορές, ο κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται, βάσει της υ.α. αριθ. Β/31367/2483 (ΦΕΚ Β’ 968/15-6-2007), στην παρακολούθηση ενός συγκεκριµένου αριθµού ωρών κατάρτισης (30 για τις εθνικές µεταφορές συν 15 για τις διεθνείς µεταφορές) και ακολούθως στην επιτυχή εξέταση του.
  Μετά από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009, δεν προβλέπεται πλέον πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας (Π.Ε.Ε.) που να καλύπτει µόνο τις εθνικές
  µεταφορές, αλλά ενιαίο Π.Ε.Ε. που καλύπτει και τις εθνικές και τις διεθνείς µεταφορές.
  Ως εκ τούτου, ο κάθε υποψήφιος, υποχρεούται να παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα κατάρτισης και εθνικών και διεθνών μεταφορών, ήτοι: 45 ώρες
  (30+15 ώρες = 45 ώρες) και να επιτύχει στις εξετάσεις που περιλαµβάνουν θέµατα και εθνικών και διεθνών µεταφορών.
  Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες µετά από την επιτυχή εξέταση στις εξετάσεις εθνικών & διεθνών µεταφορών, εκδίδουν το ενιαίο Π.Ε.Ε. που είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα του κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009. Το Υπουργείο µας πρόκειται, σε σύντοµο χρόνο και πάντως πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων µηνός Μαρτίου 2012, να προµηθευτεί και να αποστείλει στις κατά τόπους Γενικές ∆ιευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών, νέα έντυπα Π.Ε.Ε. που συµφωνούν µε το υπόδειγµα του ως άνω κανονισµού.

  Η διαδικασία των Εξετάσεων:

  Σε ότι αφορά στη διαδικασία των εξετάσεων, σηµειώνουµε τα ακόλουθα:
  • η εξέταση αποτελείται από ερωτηµατολόγια πολλαπλής επιλογής και απάντηση σε συγκεκριµένες µελέτες περιπτώσεων. Η εφαρµογή που έχει διανεµηθεί παράγει διαφορετικά ερωτηµατολόγια για τις εθνικές και τις διεθνείς µεταφορείς, µε τριάντα (30) ερωτήσεις το κάθε ένα. Επίσης µε την ίδια εφαρµογή επιλέγονται δύο (2) µελέτες περιπτώσεων για τις εθνικές µεταφορές και ισάριθµες για τις διεθνείς.

  • η βαθµολογία της εξέτασης µε ερωτηµατολόγια πολλαπλής επιλογής, υπολογίζεται ως ο µέσος όρος της βαθµολογίας στο σύνολο των ερωτήσεων εθνικών και διεθνών µεταφορών. Οµοίως η βαθµολογία στις µελέτες περιπτώσεων υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των βαθµολογιών στο σύνολο των µελετών περιπτώσεων εθνικών και διεθνών µεταφορών.

  • Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον 60 µονάδων, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθµολογία 30 µονάδων από τα ερωτηµατολόγια πολλαπλής επιλογής και 20 µονάδων από τις µελέτες περιπτώσεων.

  • Παράδειγµα: Ένας υποψήφιος ο οποίος συγκέντρωσε βαθµολογία 46 στο ερωτηµατολόγιο εθνικών µεταφορών, 24 στο ερωτηµατολόγιο διεθνών µεταφορών, 35 από µελέτες περιπτώσεων εθνικών µεταφορών και 18 από µελέτες περιπτώσεων διεθνών µεταφορών. Ο υποψήφιος αυτός συγκεντρώνει βαθµολογία από τα ερωτηµατολόγια 35 µονάδες (46 συν 24 δια δύο) και από µελέτες περιπτώσεων 26,5 µονάδες.- Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, δεδοµένου ότι το άθροισµα της βαθµολογίας του είναι 61,5 µονάδες (35 συν 26,5) και έχει παράλληλα υπερβεί την ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία και στα ερωτηµατολόγια (βάση 30) και στις µελέτες περιπτώσεων (βάση 20). :)

  Σημειώσεις:

  - Πριν από το “ά ν ο ι γ μ α” των κλειστών επαγγελμάτων, ο επιτηδευματίας του οποίου η δραστηριότητα ήταν να μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα με όχημα Δημόσιας Χρήσης, μπορούσε να είναι μόνο ατομική επιχείρηση και να κατέχει τουλάχιστον μία άδεια οχήματος Δημόσιας Χρήσης. Αυτούς παλαιότερα τους αποκαλούσαμε α υ τ ο κ ι ν η τ ι σ τ ές.

  Τώρα το επάγγελμα του μεταφορέα μπορεί να το ασκεί και ένωση προσώπων υπό μορφή ε τ α ι ρ ε ί α ς , όπου δεν είναι απαραίτητο, οι εταίροι της να είναι αυτοκινητιστές.

  - Κάτοχοι Π.Ε.Ε. εθνικών µεταφορών, οι οποίοι τα απέκτησαν βάσει προϊσχυουσών διατάξεων, προκειµένου για την απόκτηση του ενιαίου Π.Ε.Ε. του κανονισµού 1071/2009 υποχρεούνται στην εξέταση στις διεθνείς µεταφορές, µόνο, βάσει του άρθρου 21§2 του κανονισµού αυτού. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται στην παρακολούθηση µόνο του προγράµµατος κατάρτισης για τις διεθνείς µεταφορές και οι αιτήσεις τους µνηµονεύουν σαφώς τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις µόνο των διεθνών µεταφορών. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά επιτύχουν στην εξέταση, τότε αποκτούν το ενιαίο Π.Ε.Ε. του κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009, παραδίδοντας στην εκδίδουσα Υπηρεσία το προηγουµένως εκδοθέν πιστοποιητικό για τις εθνικές µεταφορές.

  Μπορείτε να κατεβάσετε τις Ερωτήσεις των Εξετάσεων εδώ:

  null

  Ερωτήσεις και Απαντήσεις:

  1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ+ΠΕΙ

  2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ+ΠΕΙ

  3. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ+ΠΕΙ

  4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ+ΠΕΙ

  5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ

  6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ

  Περισσότερα από το ΥΠΜΕ:

  Επικαιροποιημένες Πληροφορίες και Έντυπα

  ………………………………

  #Σ.Ε.ΚΑ.Μ., #ΑΟΜ
  #ΖΩΓΡΑΦΟΣ

  Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

  Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™