Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης

Αντικατάσταση Παλαιάς Αδείας

Δικαιολογητικά & Υπεύθυνη Δήλωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Ανανέωση της Άδειας Οδήγησης

  • Τέσσερις, (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Παράβολο 90 € + 30 € από την Εθνική Τράπεζα
  • Παράβολο 18 € από την Δημόσιο Ταμείο
  • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
  • Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς: (Βιβλιάριο υγείας, Αστυνομική ταυτότητά, Παράβολο τράπεζας, Δύο (2) φωτογραφίες)
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
  • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
  • Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
  • Άδεια Οδήγησης

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™