Έντυπα & Αιτήσεις της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Τα Έντυπα ΥΠΟΜΕΔΙ Εδώ!

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε επίσημα έντυπα (αιτήσεων, δηλώσεων, κ.λπ.), των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ανά Διεύθυνση (ή Διευθύνσεις Περιφερειακών Ενοτήτων), τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας (download), να τα τυπώσετε, να τα συμπληρώσετε και να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη συναλλαγή σας με αντίστοιχες Υπηρεσίες.

Ανακοίνωση 14/04/2014:

“Σας ενημερώνουμε ότι στο (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-03-2014) άρθ.1 κεφ. Α’ δημοσιεύθηκε ο Ν.4250/2014 , ο οποίος τροποποιεί τον Ν.2690/1999  (ΦΕΚ45/τ.Α’/09-03-1999).
Πιο συγκεκριμένα, από τις 26/03/2014 με τη δημοσίευση του Ν.4250/2014 καταργείται η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο Τομέα και αντικαθίσταται από την υποβολή απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων τα οποία πλέον ΔΕΝ χρειάζεται να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  .
Σημειώνεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων.
Σε τυχόν περιπτώσεις που κατά τον υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο τριμήνου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, διαπιστωθεί η προσκόμιση παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων, ο πολίτης ή η επιχείρηση υπόκεινται στις ποινικές κυρώσεις του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α’/11-06-1986) ή και σε άλλες ποινικές κυρώσεις καθώς και σε άμεση ανάκληση της διοικητικής ή άλλης πράξης, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι προβλέπεται για εξαιρετικούς λόγους οι Υπηρεσίες να διατηρήσουν την απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων για συγκεκριμένες διαδικασίες, με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ εντός τριμήνου από την ανωτέρω ημερομηνία (26-03-2014).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.”

Διαθέσιμες Κατηγορίες Εντύπων:

 

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™